ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΕΣ!

ΞΕΝΟΙΑΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΡΟΥΧΑ, ΠΑΠΛΩΜΑΤΑ, ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ & ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΣΑΣ

Όροι Χρήσης

Οι παρόντες όροι χρήσης (στο εξής οι «Όροι Χρήσης») ρυθμίζουν την εκ μέρους σας χρήση της Ιστοσελίδας www.topaploma.gr και των Υπηρεσιών της, όπως οι έννοιες αυτές ορίζονται στη συνέχεια.

Παρακαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης. Κάθε χρήστης που κάνει χρήση των Υπηρεσιών μας μέσω της Ιστοσελίδας (εφεξής ο «Χρήστης»), συναινεί και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους Όρους Χρήσης, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν δεν αποδέχεσθε τους Όρους Χρήσης, οφείλετε να απέχετε από κάθε χρήση των Υπηρεσιών της topaploma.gr. Η Ιστοσελίδα παρέχεται από  topaploma.gr και απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας  από άτομα κάτω των 18 ετών.

Η ιστοσελίδα topaploma.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους Όρους Χρήσης οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο κατά την ελεύθερη κρίση της, αναλαμβάνει δε να ενημερώνει τους Χρήστες για οποιαδήποτε μεταβολή μέσω σχετικής ανάρτησης στην Ιστοσελίδα.

Οι συμβάσεις που καταρτίζονται με τους Χρήστες μέσω της Ιστοσελίδας  καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

Αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Όρων Χρήσης αποτελούν οι όροι «Ασφάλεια και Προσωπικά Δεδομένα», οι οποίοι παρατίθενται σε ξεχωριστό κείμενο ώστε να είναι πιο κατανοητοί και ευχερώς προσβάσιμοι στους Χρήστες.

  1. ΟΡΙΣΜΟΙ

topaploma.gr: Είναι η Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΖΑΡΕΝΤΗΣ», που εδρεύει στο Δήμο Χολαργού (οδός Υμηττού 1), AΦΜ 124090072 , Δ.O.Y. Χολαργού, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον διαχειριστή αυτής κ. Μιλτιάδη Ζαρέντη. Τα στοιχεία επικοινωνίας  topaploma.gr είναι τα ακόλουθα:

Ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Τηλέφωνο: 210 220 5912

Είδη κλινοσκεπασμάτων: Είναι τα είδη που παραδίδει ο Πελάτης προς τη topaploma.gr για στεγνό καθάρισμα/πλύσιμο/σιδέρωμα. Ενημέρωση για τα είδη για τα οποία παρέχονται Υπηρεσίες από topaploma.gr βρίσκεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα επιλογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας. Τα είδη που δεν υπάρχουν σε αυτή την λίστα, εξαιρούνται από τις Υπηρεσίες.

Ιστοσελίδα: Είναι η ιστοσελίδα www.topaploma.gr, στην οποία πρέπει να εγγραφεί ο Χρήστης προκειμένου να κάνει χρήση των Υπηρεσιών.

Λογαριασμός: Είναι ο λογαριασμός του Χρήστη που δημιουργείται με την εγγραφή του στην Ιστοσελίδα, μετά την εκ μέρους του καταχώριση των προσωπικών στοιχείων που του ζητούνται, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στις Υπηρεσίες.

Πελάτης: Είναι ο Χρήστης που υποβάλει παραγγελία για Υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, την οποία αποδέχεται  topaploma.gr.

Υπηρεσίες: Είναι οι Υπηρεσίες που παρέχει  topaploma.gr, οι οποίες συνίστανται στη λήψη εντολών/παραγγελιών μέσω της Ιστοσελίδας, για τη διεκπεραίωση παραλαβής, συγκέντρωσης και μεταφοράς Ειδών από τον Πελάτη, την παράδοσή τους για στεγνό καθάρισμα/πλύσιμο/σιδέρωμα, και την επιστροφή τους στον Πελάτη μετά την παροχή των σχετικών υπηρεσιών.

  1. ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

2.1. Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας topaploma.gr – Άδεια Χρήσης

Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, του λογισμικού, βάσεων δεδομένων, διακριτικών τίτλων και γνωρισμάτων, ονομάτων, λογοτύπων, σημάτων, γραφημάτων, εικόνων, φωτογραφιών, κειμένων κλπ. (εφεξής το «Περιεχόμενο»), αποτελούν διανοητική ιδιοκτησία  topaploma.gr ή/και τρίτων για την οποία topaploma.gr έχει λάβει άδεια χρήσης, και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το Περιεχόμενο, πέραν της λήψης (download) αντιγράφου ή αποσπάσματος για προσωπική μόνο χρήση και όχι για εμπορικούς σκοπούς. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Περιεχομένου. Η χρήση του Περιεχομένου στην Ιστοσελίδα ή τις Υπηρεσίες δεν παρέχει, και δεν συνιστά σε καμία περίπτωση παραχώρηση άδειας χρήσης αυτού, εκτός εάν άλλως ρητά ορίζεται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

Υπό την προϋπόθεση τήρησης των Όρων Χρήσης, topaploma.gr παραχωρεί προς το Χρήστη περιορισμένη, μη-αποκλειστική, μη-μεταβιβάσιμη και ελεύθερα ανακλητή άδεια χρήσης προκειμένου να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί την Εφαρμογή στην προσωπική του ηλεκτρονική συσκευή, αποκλειστικά και μόνο για τη χρήση των Υπηρεσιών  topaploma.gr.

2.2. Εγκυρότητα της Ιστοσελίδας– Περιορισμός ευθύνης

Η topaploma.gr δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας, σε ό,τι αφορά την ταυτότητα topaploma.gr και τις παρεχόμενες από αυτήν Υπηρεσίες. Η topaploma.gr, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται για τυχόν λανθασμένες καταχωρίσεις που έγιναν εκ παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε τις εντοπίσει.

Παρόλο που  topaploma.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποκλείσει την εμφάνιση ιών στην Ιστοσελίδα, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες τους θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση, αστικά ή ποινικά, για οποιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική, η οποία, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δύναται να συνίσταται σε απώλεια δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που ενδέχεται να υποστεί Χρήστης ή Πελάτης της Ιστοσελίδας ή τρίτος, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή τη χρήση της Ιστοσελίδας ή τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτή ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής.

2.3. Υποχρεώσεις του Χρήστη

2.3.1. Ο Χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα  όπως προβλέπει ο νόμος και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Στο πλαίσιο αυτό, και χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα των ανωτέρω, ο Χρήστης συμφωνεί ότι: α) Θα χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα για αποκλειστικά προσωπική του χρήση και δεν θα εξουσιοδοτήσει κανέναν τρίτο στη χρήση του Λογαριασμού του.

β) Θα τηρεί με ασφάλεια και μυστικότητα τον προσωπικό κωδικό που δημιουργεί για την πρόσβαση στο Λογαριασμό του και δεν θα τον αποκαλύπτει σε οποιονδήποτε τρίτο.

γ) Δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τον Λογαριασμό του σε οποιονδήποτε τρίτο.

δ) Δεν δικαιούται να αντιγράψει οποιοδήποτε περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια από topaploma.gr.

ε) Δεν θα κάνει χρήση  της Ιστοσελίδας για την αποστολή, κοινοποίηση, δημοσίευση ή μετάδοση, με οποιονδήποτε τρόπο, υλικού ή περιεχομένου το οποίο: i) είναι παράνομο καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ή προκαλεί παράνομη προσβολή ή βλάβη topaploma.gr ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ii) προσβάλλει τα χρηστά ήθη, iii) προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου ή για το οποίο ο Χρήστης δεν έχει δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή συμφωνίες σε ισχύ (ενδεικτικά, εσωτερικές ή εμπιστευτικές πληροφορίες που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας), iv) παραβιάζει οποιουδήποτε είδους ευρεσιτεχνία, σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου, v) ενδέχεται να περιέχει ιούς λογισμικού ή άλλα αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης ή την καταστροφή της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.

στ) Δεν θα προβαίνει στη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

2.3.2. Η topaploma.gr διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα  σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν συμμορφώνεται με τις ανωτέρω υποχρεώσεις του.

2.4. Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Σε περίπτωση που η Ιστοσελίδα παρέχει τώρα ή στο μέλλον τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων (links), αυτό γίνεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση του Χρήστη, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική και  topaploma.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε τέτοια ιστοσελίδα. Η παραπομπή σε ιστοσελίδες τρίτων δεν συνεπάγεται ούτε υποδηλώνει σε καμία περίπτωση ότι  topaploma.gr αποδέχεται ή εγκρίνει το περιεχόμενό τους.

  1. ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΓΓΡΑΦΗ

3.1 Κατά την είσοδο του Χρήστη  στην Ιστοσελίδα, του ζητείται η καταχώριση προσωπικών του στοιχείων (ονοματεπώνυμο), καθώς και στοιχείων επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση για την παραλαβή και παράδοση των Ειδών, κινητό ή/και σταθερό τηλέφωνο, e-mail). Με την καταχώριση των ως άνω στοιχείων από τον Χρήστη, η topaploma.gr δημιουργεί τον προσωπικό Λογαριασμό του Χρήστη, στον οποίο ο Χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση με τον προσωπικό κωδικό που ο ίδιος θα δημιουργήσει. Με την εγγραφή του στην Ιστοσελίδα και τη δημιουργία Λογαριασμού, ο Χρήστης μπορεί να αναγνωρίζεται και να ταυτοποιείται από αυτή προκειμένου να κάνει χρήση των Υπηρεσιών με ασφαλή τρόπο. Προϋπόθεση για την εγγραφή στην Ιστοσελίδα και τη χρήση αυτής και των Υπηρεσιών, είναι ο Χρήστης να είναι άνω των 18 ετών.

Ο Χρήστης δηλώνει ότι οι πληροφορίες που καταχωρεί στην Ιστοσελίδα είναι πλήρεις, αληθείς και ακριβείς και εξουσιοδοτεί  topaploma.gr να τις εξακριβώνει με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο. Η topaploma.gr διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εγγραφή στην Ιστοσελίδα ή την παροχή Υπηρεσιών προς οποιονδήποτε Χρήστη, χωρίς να υποχρεούται να αιτιολογήσει την άρνησή της.

3.2 Υποβολή Παραγγελίας – Κατάρτιση σύμβασης

3.2.1 Ο Πελάτης συμπληρώνει την Φόρμα Παραγγελίας που περιέχει η Ιστοσελίδα, ορίζοντας την Υπηρεσία που επιθυμεί να του παρασχεθεί (στεγνό καθάρισμα, πλύσιμο, σιδέρωμα) και επιλέγοντας τα Είδη που επιθυμεί να παραδώσει, τον αριθμό αυτών, την επιθυμητή ημερομηνία και ώρα (χρονικό πλαίσιο) παραλαβής τους από topaploma.gr, τη διεύθυνση από την οποία θα παραληφθούν, την επιθυμητή ημερομηνία και ώρα (χρονικό πλαίσιο) επιστροφής τους από topaploma.gr και τη διεύθυνση στην οποία αυτά θα παραδοθούν. Η επιλογή της ώρας παράδοσης και παραλαβής Ειδών γίνεται από τον Χρήστη μεταξύ προκαθορισμένων από topaploma.gr εναλλακτικών διαθέσιμων χρονικών πλαισίων (slots) ανά ημέρα. Παράλληλα, ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να καταχωρίσει στην Φόρμα Παραγγελίας, ειδικότερες οδηγίες ή υποδείξεις για κάποιο/α από τα Είδη που επιθυμεί να παραδώσει.

3.2.2 Η χρέωση ανά Είδος και ανά είδος παρεχόμενης Υπηρεσίας αναφέρεται στη Φόρμα Παραγγελίας. Οι αναγραφόμενες τιμές είναι τελικές (συμπεριλαμβάνεται δηλαδή και ο αναλογών ΦΠΑ) και είναι αυτές οι οποίες ισχύουν κατά την υποβολή της παραγγελίας. Η topaploma.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις τιμές, ωστόσο, οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση δεν επηρεάζει παραγγελίες που έχουν ήδη υποβληθεί από τον Χρήστη και γίνει αποδεκτές από  topaploma.gr, εκτός εάν η αλλαγή οφείλεται αποκλειστικά στην λανθασμένη καταχώρηση από τον Χρήστη, στην αύξηση του ΦΠΑ ή στην επιβολή άλλου νόμιμου φόρου την οποία  topaploma.gr υποχρεούται εκ του νόμου να εφαρμόσει άμεσα.

3.2.3 Πριν από την υποβολή της παραγγελίας γνωστοποιούνται στον Χρήστη οι παρόντες Όροι Χρήσης και ο Χρήστης, για την υποβολή της παραγγελίας του, δηλώνει ότι έλαβε γνώση αυτών, επιλέγοντας την ένδειξη «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους Χρήσης».

3.2.4 Κάθε παραγγελία του Πελάτη ακολουθείται από αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της topaploma.gr, που περιλαμβάνει την επιβεβαίωση λήψης της παραγγελίας και επαναλαμβάνει το περιεχόμενό της. Η ως άνω ηλεκτρονική αλληλογραφία εκ μέρους της topaploma.gr, αποτελεί μόνο επιβεβαίωση λήψης της παραγγελίας με το περιεχόμενο που αναφέρεται σε αυτή και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αποδοχή της παραγγελίας. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της παραγγελίας ή παρίσταται ανάγκη διαφοροποίησης από αυτή, η topaploma.gr ενημερώνει άμεσα τον Πελάτη με ηλεκτρονική αλληλογραφία.

3.3 Πληρωμή

Ένα βήμα πριν την λήψη της επιβεβαίωσης αποδοχής της παραγγελίας, ο Πελάτης καλείται να καταχωρήσει τον τρόπο πληρωμής που επιθυμεί. Στην περίπτωση επιλογής προπληρωμής ο Χρήστης καταχωρεί τα στοιχεία της κάρτας πληρωμής του (πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης) εκδόσεως αναγνωρισμένου ελληνικού ή αλλοδαπού παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, την οποία αποδέχεται  topaploma.gr ως μέσο εξόφλησης του αντιτίμου των Υπηρεσιών που παρέχει, σύμφωνα με τα σήματα που είναι αναρτημένα στην Ιστοσελίδα . Ο Πελάτης ευθύνεται για την ορθή και ακριβή καταγραφή των στοιχείων της κάρτας και  topaploma.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης.

3.4 Τροποποίηση – Ακύρωση Παραγγελίας εκ μέρους του Πελάτη

3.4.1 Ο Πελάτης δικαιούται να τροποποιήσει τα στοιχεία της παραγγελίας του οποιαδήποτε στιγμή πριν την καθορισθείσα ώρα παραλαβής εκ μέρους  topaploma.gr των Ειδών  από τον Πελάτη, αποστέλλοντας ένα ενημερωτικό email στο [email protected] . Ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της τροποποιητικής παραγγελίας και το είδος της τροποποίησης, ενδέχεται να υπάρχει επιπλέον χρέωση για την οποία ο Πελάτης θα ενημερωθεί και θα κληθεί να συναινέσει κατά την υποβολή της τροποποιητικής παραγγελίας.

3.4.2 Ο Πελάτης δικαιούται να ακυρώσει την παραγγελία του χωρίς καμία επιβάρυνση έως και 12 ώρες πριν την καθορισθείσα ώρα παραλαβής των Ειδών  από αυτόν. Λαμβανομένης υπόψη της φύσεως των παρεχόμενων Υπηρεσιών, της παρεμβολής τρίτων προσώπων και, εν γένει, της έκτασης του προγραμματισμού που απαιτείται εκ μέρους  topaploma.gr για την έγκαιρη και προσήκουσα εκτέλεσή τους, ρητά συμφωνείται ότι, σε περίπτωση μη έγκαιρης (ήτοι τουλάχιστον 12 ώρες πριν την παραλαβή των Ειδών ) ακύρωσης της παραγγελίας εκ μέρους του Πελάτη, προβλέπεται χρέωση ίση με το ελάχιστο αντίτιμο μιας παραγγελίας όπως αυτό ορίζεται από την Εταιρεία.

3.4.3 Ο Πελάτης αναγνωρίζει, συγκατατίθεται και αποδέχεται ρητά ότι, λόγω της φύσης τους, οι παρεχόμενες εκ μέρους  topaploma.gr Υπηρεσίες λογίζονται, για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου και μόνο, ως πλήρως εκτελεσθείσες με την παραλαβή των Ειδών  από τον Πελάτη, και ως εκ τούτου, μετά το χρονικό αυτό σημείο, δεν είναι δυνατή η ακύρωση της παραγγελίας του.

3.5. Ακύρωση παραγγελίας εκ μέρους  topaploma.gr

3.5.1 Η topaploma.gr δικαιούται να ακυρώσει, ολικά ή μερικά, την παραγγελία του Πελάτη πριν ή μετά την παραλαβή των Ειδών, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Λόγω γεγονότων ανωτέρας βίας που εμποδίζουν την εκτέλεση των Υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, θεομηνίες, κλπ.

β) Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι κάποιο εκ των Ειδών  που παρέλαβε από τον Πελάτη δεν αντιστοιχεί στην παραγγελία, είναι κατεστραμμένο, δεν φέρει καμία πληροφορία για τη σύνθεσή του ή οδηγίες για τον καθαρισμό του και παράλληλα ο Πελάτης δεν έχει παράσχει ή αρνείται (μετά από επικοινωνίας της topaploma.gr με αυτόν) να παράσχει σχετικές οδηγίες ή το είδος  περιλαμβάνεται στα είδη για τα οποία η topaploma.gr δεν παρέχει Υπηρεσίες, βάσει της σχετικής λίστας που είναι αναρτημένη στην Ιστοσελίδα.

3.5.2 Στις πιο πάνω περιπτώσεις,  topaploma.gr ενημερώνει τον Πελάτη με ηλεκτρονική αλληλογραφία και του επιστρέφει χωρίς χρέωση τα παραδοθέντα Είδη  το συντομότερο δυνατόν.

3.6. Παραλαβή και επιστροφή Ειδών

3.6.1 Η topaploma.gr θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παραλαβή των Ειδών, καθώς και για την μετά την παροχή των Υπηρεσιών επιστροφή αυτών στον Πελάτη, κατά τους χρόνους και στις διευθύνσεις που ορίζονται στην επιβεβαιωμένη παραγγελία. Ωστόσο, topaploma.gr δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για καθυστερήσεις οφειλόμενες σε γεγονότα που εκφεύγουν του εύλογου ελέγχου της ιδίας ή των Καθαριστηρίων με τα οποία συνεργάζεται (ενδεικτικά, κυκλοφοριακή συμφόρηση, δυσχέρεια στάθμευσης στην ορισθείσα από τον Πελάτη διεύθυνση παραλαβής/επιστροφής) ή σε γεγονότα ανωτέρας βίας, όπως αυτά ενδεικτικά ορίζονται στον όρο 3.5.1.α. των παρόντων Όρων Χρήσης.

3.6.2 Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν είναι διαθέσιμος στην ορισθείσα διεύθυνση κατά τον ορισθέντα χρόνο παραλαβής ή επιστροφής των Ειδών , χωρίς να έχει ενημερώσει εγκαίρως topaploma.gr, προβλέπεται χρέωση τέλους μη παρουσίας πελάτη σε ραντεβού 6 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, topaploma.gr θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για νέο προγραμματισμό επιστροφής/ παραλαβής, το συντομότερο δυνατό, κατόπιν επικοινωνίας της με τον Πελάτη.

3.6.3 Εάν ο Πελάτης δηλώσει έλλειψη διαθεσιμότητας για την επιστροφή σε αυτόν των Ειδών  του επί χρονικό διάστημα τουλάχιστον μεγαλύτερο από την αρχικά προγραμματισμένη ημερομηνία επιστροφής, topaploma.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για την επιστροφή των Ειδών  σε αυτόν. Επίσης, σε αυτή την περίπτωση topaploma.gr θα προβαίνει σε χρέωση φύλαξης των Ειδών .

3.6.5 Εάν ο Πελάτης δηλώσει ότι θέλει φύλαξη των κλινοσκεπασμάτων του από το topaploma.gr , θα χρεωθεί με ποσό € 1 (ένα) ευρώ επιπλέον ανά κλινοσκέπασμα. Το επιπλέον κόστος θα προστεθεί στο κόστος καθαρισμού. Στην περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει να προπληρώσει τις υπηρεσίες που θέλει να του προσφέρουμε, τότε το κόστος φύλαξης θα αφαιρεθεί αυτόματα. Η φύλαξη θα ισχύει μέχρι 31/12 του εκάστοτε τρέχοντος έτους. Αν ο πελάτης δεν παραλάβει τα κλινοσκεπάσματα του μέχρι την 31/12 τότε θα χρεωθεί ξανά το επόμενο έτος με το ίδιο ποσό φύλαξης.

3.6.5 Κατά την παραλαβή των Ειδών, ο Πελάτης υπογράφει Έντυπο Παράδοσης topaploma.gr για τα Είδη  που παραδίδει σε αυτή, επί του οποίου αναγράφεται ο αριθμός της παραγγελίας και τα στοιχεία της παραγγελίας, καθώς και ειδικότερες οδηγίες του Πελάτη, εφόσον το επιθυμεί. Σε περίπτωση που τρίτο πρόσωπο παραδίδει τα Είδη  για λογαριασμό του Πελάτη, ο Πελάτης δηλώνει ότι το πρόσωπο αυτό είναι εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο για την υπογραφή του Εντύπου Παράδοσης και για τη συμπλήρωση σε αυτό τυχόν ειδικότερων οδηγιών του. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς ή ασυμφωνίας μεταξύ, αφενός, του περιεχομένου της ηλεκτρονικά υποβληθείσας (και επιβεβαιωμένης) παραγγελίας και, αφετέρου, του υπογεγραμμένου Εντύπου Παράδοσης, θα υπερισχύει το τελευταίο.

3.7. Εκτέλεση των Υπηρεσιών / Ευθύνη

3.7.1 Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι οι Υπηρεσίες καθαρισμού, πλυσίματος και σιδερώματος εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στις ετικέτες των Ειδών  που παραδίδει topaploma.gr, εκτός εάν ο Πελάτης, είτε κατά την υποβολή της παραγγελίας του είτε κατά την παράδοση, δώσει εγγράφως διαφορετικές οδηγίες. Εάν το Είδος υποστεί βλάβη παρά την ακριβή τήρηση των ανωτέρω οδηγιών  topaploma.gr δεν φέρει καμία ευθύνη.

Σε περίπτωση που κάποιο Είδος  δεν φέρει ετικέτα, ο Πελάτης αποδέχεται ότι αυτό θα καθαριστεί με τα συνηθισμένα υγρά καθαρισμού που είναι εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές. Ο Πελάτης έχει, σε κάθε περίπτωση, τη δυνατότητα να αναγράψει διαφορετικές οδηγίες καθαρισμού είτε στην παραγγελία του είτε στο Έντυπο Παράδοσης, αναλαμβάνοντας τη σχετική ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία ή καταστροφή που ενδέχεται να προκληθεί στο Είδος του.

Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι topaploma.gr δεν φέρει ευθύνη για χρώματα που ξεβάφουν, ξεθωριάζουν ή αλλοιώνονται με τη χρήση των εγκεκριμένων από τις αρμόδιες αρχές υγρών καθαρισμού.

3.7.2 Ο Πελάτης οφείλει πριν την παράδοση των Ειδών  topaploma.gr, να έχει αφαιρέσει τυχόν κοσμήματα, καρφίτσες, ή άλλα αντικείμενα που ενδέχεται να βρίσκονται πάνω ή/και μέσα σε αυτά. Η topaploma.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια, φθορά ή καταστροφή χρημάτων ή άλλων αντικειμένων που ενδέχεται να έχουν παραμείνει στα Είδη  που της παραδόθηκαν ούτε για την τυχόν ζημία ή καταστροφή του Είδους εξαιτίας αντικειμένου που παρέμεινε σε αυτά.

3.7.3 Ο Πελάτης δηλώνει ότι κανένα από τα Είδη  που παραδίδει topaploma.gr δεν έχει αξία άνω των 300 €.

3.7.4 Σε περίπτωση απώλειας, ζημίας ή καταστροφής Είδους  από υπαιτιότητα topaploma.gr, η αποζημίωση του Πελάτη δεν μπορεί να υπερβεί το δεκαπλάσιο της αξίας καθαρισμού του.

3.7.5 Η topaploma.gr δεν ευθύνεται για καθυστέρηση ή αδυναμία εκτέλεσης παραγγελίας, σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν έχει καταχωρήσει πλήρη, ακριβή ή αληθή στοιχεία της διεύθυνσής του στην παραγγελία του ή δεν είναι διαθέσιμος κατά τον ορισθέντα χρόνο παραλαβής ή επιστροφής ειδών.

3.7.6 Ο Πελάτης φέρει την ευθύνη για τον έλεγχο των Ειδών  κατά την επιστροφή τους σε αυτόν από topaploma.gr . Σε περίπτωση που ο Πελάτης διαπιστώσει ότι δεν του επεστράφησαν όλα τα Είδη  που είχαν παραληφθεί από αυτόν, οφείλει να ενημερώσει topaploma.gr άμεσα, και πάντως εντός προθεσμίας 2 ημερών από την εκ μέρους του παραλαβή της οικείας παραγγελίας.

  1. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά από τη μεταξύ του Πελάτη και της topaploma.gr συναλλαγή, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται στην Εξυπηρέτηση Πελατών topaploma.gr, στο e-mail [email protected] . Η topaploma.gr θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την επίλυση της διαφοράς προς το συμφέρον του Πελάτη, αλλά αν δεν επιτευχθεί η επίλυση αυτής, ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών μέσω διαδικτύου, στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/consumers/odr/, η οποία συνδέεται απευθείας με την αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» ( www.synigoroskatanaloti.gr). Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Ενημερωθείτε για τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στο http://www.synigoroskatanaloti.gr/docs/law/gr/YA-oik31619-2017-CoC-eCommerce.pdf

Πρέπει να έχετε υπόψη σας ορισμένους βασικούς όρους που ισχύουν στη συναλλαγή μεταξύ του topaploma.gr και του πελάτη και κατοχυρώνονται από τον νόμο 1961/91. Πρέπει να γνωρίζετε ότι topaploma.gr προτού ξεκινήσει τις διαδικασίες του καθαρισμού ακολουθεί τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα που βρίσκεται πάνω στο είδος (ρούχα-σκεπάσματα). Θα ακολουθήσει διαφορετικό τρόπο πλυσίματος μόνο με δική σας έγγραφη υπόδειξη. Αν το είδος (ρούχα-σκεπάσματα) δεν αντέξει στον τρόπο καθαρισμού που υποδεικνύεται από την ετικέτα, αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο κατασκευαστής του προϊόντος και όχι topaploma.gr. Αν στο είδος (ρούχα-σκεπάσματα) δεν υπάρχει ετικέτα με τις οδηγίες καθαρισμού, τότε θεωρείται ότι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος είναι το στεγνό καθάρισμα με τα συνηθισμένα υγρά καθαρισμού τα οποία είναι εγκεκριμένα από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Σε περίπτωση ζημιάς η ευθύνη ανήκει στον κατασκευαστή των ειδών (ρούχα-σκεπάσματα), διότι δεν έχει τοποθετήσει ετικέτα που να ενημερώνει για την ακαταλληλότητα των υγρών αυτών. Επίσης χρήσιμο είναι να γνωρίζετε ότι topaploma.gr δεν έχει ευθύνη για τα είδει (ρούχα-σκεπάσματα) των οποίων τα χρώματα ξεβάφουν ή ξεθωριάζουν. Αν δεν υπάρχει ετικέτα που να απαγορεύει το στεγνό καθάρισμα, την ευθύνη έχει ο κατασκευαστής που δεν έβαλε την απαγορευτική ένδειξη ή ο βαφέας του υφάσματος που δεν χρησιμοποίησε τα κατάλληλα υλικά βαφής.

Κάθε είδος (ρούχα-σκεπάσματα) που καθαρίζεται μπορεί να στενέψει ως και 5% περίπου, ανάλογα με το ύφασμα. Αν το είδος (ρούχα-σκεπάσματα) καταστραφεί με ευθύνη του topaploma.gr, η αποζημίωση στον καταναλωτή δεν ξεπερνάει το δεκαπλάσιο της αξίας του καθαρισμού του. Σε περίπτωση που η αξία του κατεστραμμένου είδους (ρούχα-σκεπάσματα) είναι μεγαλύτερη από το δεκαπλάσιο της αξίας του καθαρισμού, τότε ο καταναλωτής είτε διαπραγματεύεται το ύψος της αποζημίωσής του με topaploma.gr είτε επιλέγει τη δικαστική οδό.

Μετά την πάροδο 30 ημερών topaploma.gr έχει δικαίωμα να κινήσει κάθε νόμιμη διαδικασία προκειμένου να απελευθερώσει τον χώρο του από τα ξεχασμένα είδει (ρούχα-σκεπάσματα) και να ζητήσει αποζημίωση για τη φύλαξή τους. Επίσης μην ξεχνάτε ότι κάθε είδος που παραδίδεται για καθάρισμα βάσει του νόμου θεωρείται μεταχειρισμένο και ακόμη ότι όλα τα είδη που παραδίδονται για καθάρισμα θεωρούνται μεμονωμένα κομμάτια και όχι τμήματα κάποιου συνόλου. Π.χ., αν με υπαιτιότητα του topaploma.gr χαθεί ή καταστραφεί το παντελόνι ή το σακάκι του κοστουμιού σας, τότε topaploma.gr δεν θα σας αποζημιώσει για όλο το κοστούμι αλλά μόνο για το κομμάτι που χάθηκε.

EL